گويش‌هاي عربيمقوله زبان عربي بر مجموعه زيادي از گويش‌ها و لهجه‌هاي مختلف دلالت مي‌کند که به طور کلي به سه بخش تقسيم مي‌شود:

عربي کلاسيک يا قرآني،
عربي استاندارد يا فصيح و يا کتابي
عربي محاوره‌اي يا جلفي و يا دارجة

در تمام کشورهاي عربي لهجه استاندارد جهت تدريس در مدارس و تأليف کتاب‌ها و جرايد به کار برده مي‌شود.

اما هر منطقه از دنياي عرب، گويش محلي خاص خود را دارد که گاه تفاوت‌هاي مابين آنها به حدي است که عرب‌ها مجبور به تکلم به عربي کتابي با هم مي‌شوند. دليل وجود تعدد گويش‌ها و لهجات در زبان عربي را تأثير زبان‌هاي پيشين موجود در آن مناطق قبل از تسلط زبان عربي بر آن منطقه‌ها دانسته‌اند. در حالت کلي عربي محاوره‌اي را به دو بخش خاورميانه‌اي و مغربي تقسيم مي‌کنند اما به طور دقيق تر عربي داراي ? گويش زير است که هر کدام خود داراي لهجات متعددي است.

عربي مصري
عربي مغربي (شامل لهجه‌هاي: مراکشي، تونسي، الجزايري و...)
عربي شرقي (شامل لهجه‌هاي: لبناني، فلسطيني، و عرب زبانان غرب کشور اردن)
عربي عراقي و يا خليجي (شامل لهجات عراقي، کويتي، عربستان سعودي، عرب زبانان شرق سوريه، ساحل خليج فارس از عراق تا کشور عمان و(استان خوزستان)در ايران به علاوه استان الشرقيه کشور عربستان سعودي...)

از اين ميان عربي مصري به عنوان گويش محاوره‌اي زبان دوم مشترک بين تمام عرب زبانان به کار مي‌رود. و دليل آن وجود انبوه فيلم‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني و راديويي و منابع عربي به اين گويش است (مانند فارسي تهراني که در بين فارسي زبانان ايران به عنون لهجه محاوره‌اي دوم به کار مي‌رود.)

تفاوت لهجه‌ها در گويش‌هاي عاميانه زبان عربي در واژگان، دستور زبان و شيوه تلفظ کلمات به چشم مي‌خورد.

بيشترين تفاوت‌ها بين گويشهاي غرب و شرق کشورهاي عرب زبان وجود دارد براي نمونه‌(کويتي و مراکشي!!)

در تفاوت‌هاي مربوط به چگونگي تلفظ مي‌توان به چگونگي تلفظ حرف /ق/ اشاره نمود که در لهجه باديه نشينان و عراقي‌ها /گ/، در لهجه مصري و سوريه /ء/ و در لهجه فلسطيني /ک/ تلفظ مي‌شود. ويا چگونگي تلفظ /ج/ که در لهجه مصري /گ/ تلفظ مي‌شود مانند الجمهورية => الگمهورية و در لهجه لبناني اين حرف نزديک به /ژ/ تلفظ ميگردد.